يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵En
برندگان جایزه 1556 متر اسکناس پنجاه هزار ریالی معادل 471.515.151 ریال- جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت، دوره منتهی به 95/03/31
نام مدیریت شعبه:
نام شعبه:
کد شعبه:
نام صاحب حساب:
شماره حساب:
توجه: حداقل موجودی جهت شرکت در جشنواره قرض الحسنه پس انداز برای حساب های ریالی 200.000 ریال و برای حساب های ارزی 100 یورو و یا معادل آن به دلار می باشد.
برندگان جایزه کمک هزینه خرید صنایع دستی به مبلغ سی میلیون ریال - جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت، دوره منتهی به 95/03/31
نام مدیریت شعبه:
نام شعبه:
کد شعبه:
نام صاحب حساب:
شماره حساب:
توجه: حداقل موجودی جهت شرکت در جشنواره قرض الحسنه پس انداز برای حساب های ریالی 200.000 ریال و برای حساب های ارزی 100 یورو و یا معادل آن به دلار می باشد.